Informace o ochraně a zpracování
osobních údajů.
GDPR

Zaškrtnutím pole vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů společností Carpiness, s.r.o.

IČO 24249297, se sídlem Pod pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, Česká republika (dále společně jen „CARPINESS“), jakožto správcem, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), a zákona o ochraně osobních údajů .

Naším cílem je zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracování. Ať už jste nám své osobní údaje svěřili na základě smlouvy či souhlasu, anebo jsme je získali jiným způsobem v souladu s právními předpisy, náš postup při jejich ochraně ctí vždy ta samá pravidla:

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v takovém rozsahu, v jakém to je nezbytné k plnění našich závazků vůči Vám a vůči orgánům státní správy.
 2. Vaše osobní údaje chráníme před neoprávněným přístupem a zneužitím.
 3. Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile pomine důvod k jejich dalšímu zpracování. Konkrétní zásady a postupy při zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže.

Proč Vám představujeme tyto zásady zpracování osobních údajů?

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsme připravili proto, abychom zajistili bezpečnost a důvěrnost Vašich osobních údajů. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o osobních údajích, které shromažďujeme, proč tyto údaje shromažďujeme, jak je využíváme, z jakých zdrojů je získáváme, jaký je účel jejich shromažďování, komu smíme tyto osobní údaje poskytnout a kde můžete získat další informace o tom, které Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a jak jsou zabezpečeny. Některé osobní údaje, které smíme podle právních předpisů zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, dokážeme zákonnou cestou získat z jiných zdrojů, avšak u převážné části těchto osobních údajů potřebujeme při jejich získávání Vaši spolupráci.

V případě osobních údajů důležitých pro plnění našich zákonných povinností nebo smluvních závazků je poskytování těchto Vašich osobních údajů legitimním požadavkem. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nesouhlasíte se zpracováváním Vašich osobních údajů či se zásadami ochrany soukromí, nemůžete využívat naše služby a my nemůžeme plnit naše smluvní závazky vůči Vám.

V jakém rozsahu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

CARPINESS bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu údajů potřebných pro řádnou a úplnou realizaci průběhu celého procesu obsazování volných pracovních pozic a při poskytování našich služeb. Veškeré naše služby souvisí se zprostředkováním zaměstnání, náborovým procesem, hledáním vhodných kandidátů a osobním rozvojem. Vycházíme zejména z údajů poskytnutých Vámi, jako kandidátem, v životopise (přímo nebo v rámci našich procesů náboru a hledání vhodných kandidátů) a motivačním dopisu, v dotazníku kandidáta nebo v rámci Vaší odpovědi na konkrétní inzerát na našich webových stránkách. (dále jen „osobní údaje“).

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Můžeme zpracovávat následující osobní údaje či kategorie osobních údajů. To neznamená, že u každého subjektu osobních údajů zpracováváme veškeré níže uvedené osobní údaje. Nemůžeme například uvést veškeré osobní údaje, které nám uchazeči o práci předkládají ve svých životopisech a dalších souvisejících dokumentech.

Jste-li uchazečem o zprostředkování zaměstnání (kandidátem), můžeme zpracovávat zejména tyto Vaše osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Akademický titul, dosažené vzdělání
 • Adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa
 • Státní příslušnost
 • Datum narození
 • Telefonní číslo, e-mailová adresa
 • Očekávaná odměna / plat, resp. mzda
 • Řidičské oprávnění
 • Informace uvedené ve Vašem životopise, přílohy k Vaší odpovědi na inzerát
 • Pracovní zkušenosti / informace o předchozím a současném zaměstnání
 • Informace o registraci na Úřadu práce
 • Fotografie (pokud nám ji poskytnete jako přílohu k vašemu životopisu)
 • Odkaz na Váš profil na sociálních sítích a jeho obsah
 • Informace o zahájení zaměstnání, výši platu, ukončení zaměstnání
 • Znalost jazyků, speciální dovednosti/znalosti a profesní kvalifikace

Jste-li náš zaměstnanec, můžeme zpracovávat zejména tyto Vaše osobní údaje:

 • Osobní jméno (popř. další jména),
 • příjmení (včetně rodného příjmení),
 • pohlaví,
 • akademický titul,
 • datum narození,
 • rodné číslo,
 • číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění,
 • kontaktní údaje (trvalý pobyt, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky),
 • bankovní spojení,
 • údaje o dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci,
 • údaje o manželovi/dětech.

Jste-li dodavatelem či obchodním partnerem naší společnosti, můžeme zpracovávat zejména tyto Vaše osobní údaje:

 • Osobní jméno (popř. další jména),
 • příjmení,
 • akademický titul,
 • datum narození,
 • IČO,
 • DIČ,
 • adresa sídla/adresa trvalého bydliště,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • ID datové schránky,
 • bankovní spojení.

Osobní údaje získáváme od Vás, tedy přímo od subjektů (nositelů) těchto osobních údajů. Pokud bychom získávali osobní údaje i od dalších osob nebo z jiných zdrojů, stane se tak pouze za podmínek a v souladu s právními předpisy (např. z veřejně dostupných seznamů jako obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.).

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, ve smyslu ustanovení čl. 22 odst. 1 a 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

K jakému účelu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Zpracovávání osobních údajů nám pomáhá v naší činnosti zprostředkovatele zaměstnání a pomáhá nám poskytovat rovněž související služby, které zahrnují mj. reakci na Vaši odpověď na pracovní inzerát a korespondenci mezi Vámi a Vašimi potenciálními zaměstnavateli během náborového procesu.

Osobní údaje shromažďujeme, abychom uchazečům usnadnili náborový proces a klientům pak vyhodnocování Vašich dovedností, zkušeností, kvalifikace a vhodnosti pro stávající a budoucí pracovní pozice, o které byste mohli mít zájem. Zejména pak vyhodnocujeme, zda jste pro danou pozici jako kandidát vhodný a také, že vaše vzdělání, zkušenosti a jazykové znalosti splňují požadavky inzerované pozice, a zda je nabízená odměna v souladu s Vašimi očekáváními. Tento proces vyhodnocení lze kategorizovat jako profilování podle článku 4, odstavce 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Tím, že přijmete tyto zásady ochrany soukromí, souhlasíte s profilováním svých osobních údajů za tímto účelem. Osobní údaje rovněž shromažďujeme a ukládáme, abychom je zpracovali pro účely společnosti CARPINESS jakožto agentury zprostředkovávající vzdělávání.

Váš profil v rámci naší interní databáze můžeme propojit s Vašimi účty na sociálních sítích, např. LinkedIn. V případě propojení můžeme zpracovávat nejen tento odkaz, ale také data (např. jméno, přijmení, kontakt, pracovní zkušenosti.) na Vašich účtech, avšak pouze ve spojení s naší činností zprostředkovatele zaměstnání.

Získané osobní údaje naše společnost používá, v závislosti na povaze našeho vztahu k Vám, zejména pro následující účely:

 • uzavírání smluv, jejichž předmětem je poskytnutí služeb naší společnosti;
 • evidence, správa a plnění našich závazků a probíhajícího vztahu s Vámi;
 • správa a plnění uzavřených smluv;
 • správa našich internetových stránek
 • plnění účetních a daňových povinností,
 • vedení předepsané dokumentace a výkaznictví (zejména ve vztahu k orgánům finanční správy,

České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Českému statistickému úřadu, úřadům práce).

Odkud získáváme Vaše osobní údaje?

Většinu osobních údajů, které zpracováváme, získáváme přímo od Vás. Někdy rovněž obdržíme Vaše osobní údaje od třetích stran, např. od pracovních portálů nebo od Vašich předchozích zaměstnavatelů v případech, že jste nám poskytli jejich kontaktní údaje a zároveň jmenovaným správcům Vašich osobních údajů souhlas s jejich sdílením. Dále získáváme Vaše osobní údaje od našich klientů, u kterých Vám zprostředkováváme zaměstnání, a to v případě, že došlo k uzavření pracovní smlouvy nebo jiné podobné dohody.

Vaše osobní údaje můžeme také získávat z veřejných evidencí nebo od orgánů státní správy.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracováváme jen po dobu, která je nezbytně nutná vzhledem k účelu, za jakým údaje zpracováváme. Pokud svůj profil nesmažete nebo neodvoláte souhlas, který jste dali při poskytnutí souhlasu, Vaše osobní údaje budeme obvykle zpracovávat po dobu 5 až 10 let od okamžiku, kdy jste naposled uzavřeli smlouvu s námi nebo naším klientem. Pokud shledáme, že Vaše údaje již nejsou nezbytné pro žádný z účelů, za kterými byly zpracovávány, tyto údaje smažeme.

Doba uložení osobních údajů se řídí příslušnými právními předpisy (např. předpisy o účetnictví, pracovněprávní předpisy, předpisy o archivnictví apod.). Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k dokončení sjednaných transakcí nebo k dodržování našich právních povinností.

S kým Vaše osobní údaje sdílíme?

Vzhledem ke skutečnosti, že zpracováváme Vaše osobní údaje většinou výslovně za účelem našich aktivit jako zprostředkovatele zaměstnání, a abychom poskytovali s tím související služby, sdílíme Vaše osobní údaje se zaměstnavateli, tedy našimi klienty, kteří poptávají zaměstnance na inzerované pracovní pozice. V takovém případě je společnost CARPINESS správcem Vašich osobních údajů a potenciální zaměstnavatel (klient) jejich zpracovatelem, když tento Vaše osobní údaje zpracovává výhradně dle našich pokynů a v mezích Vámi uděleného souhlasu, tedy pouze a jen k tomu, aby si posoudil Váš pracovní potenciál, znalosti a schopnosti a mohl se tak rozhodnout, zdali s Vámi uzavře pracovní smlouvu. Dále Vaše osobní údaje používá potenciální zaměstnavatel (klient) k přípravě pracovní smlouvy a s tím spojených podkladů. V okamžiku, kdy s Vámi potenciální zaměstnavatel (klient) pracovní smlouvu uzavře, stává se také on správcem Vašich osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávané podle této informační brožury mohou být dále poskytovány oprávněným státním úřadům, institucím či dalším entitám za splnění příslušných zákonných podmínek. Pokud to bude nutné pro splnění účelu zpracovávání osobních údajů nezbytných pro plnění našich zákonných povinností či smluvních závazků, pro ochranu našich legitimních zájmů nebo pokud to bude plynout z Vašeho souhlasu, můžeme vaše osobní údaje převést externím dodavatelům, kteří nám poskytují podporu během náborového procesu. Tito externí dodavatelé (zprostředkovatelé) mohou být v pozici zpracovatelů Vašich osobních údajů, v kterémžto případě musí tito dodavatelé zpracovávat a zabezpečit osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Externí dodavatelé zpracovávají Vaše osobní údaje tento Vaše osobní údaje výhradně dle našich pokynů a v mezích Vámi uděleného souhlasu, tedy pouze a jen k tomu, aby mohli Vaše znalosti a schopnosti prezentovat potenciálnímu zaměstnavateli (klientovi) a ten se mohl pak rozhodnout, zdali s Vámi uzavře pracovní smlouvu.

Vaše osobní údaje mohou být dále předány pouze na základě oprávněné žádosti třetího subjektu, který disponuje zákonnou pravomocí vyžadovat předání takových osobních údajů. Jedná se zejména o různé státní orgány.

V rámci své činnosti nepředáváme z vlastní iniciativy osobní údaje do třetích zemí mimo Evropskou unii.

Vaše osobní údaje však mohou být sdíleny s potenciálními zaměstnavateli (klienty) a/nebo našimi externími dodavateli (zprostředkovateli) z jiných členských zemí Evropské unie.

Jaké máte v souvislosti s ochranou osobních údajů práva?

Dle ustanovení článků 13 až 22 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte právo na:

Přístup k osobním údajům:
máte právo požadovat od nás potvrzení, zda zpracováváme nějaké Vaše osobní údaje, a pokud ano, máte zejména právo po nás požadovat sdělení, o jaké kategorie osobních údajů se jedná, za jakým účelem jsou zpracovávány, jakým příjemcům byly nebo budou zpřístupněny, po jakou dobu budou osobní údaje u nás uloženy (případně kritéria, podle nichž se tato doba určí) a z jakých zdrojů jsme tyto osobní údaje získali.

Opravu osobních údajů:
máte právo požadovat od nás opravu Vašich osobních údajů, pokud zjistíte, že evidované údaje jsou nesprávné.

Výmaz osobních údajů:
za podmínek příslušných právních předpisů máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali (např. pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly zpracovány apod.). Toto Vaše právo ale může být limitováno zákonnými požadavky, kterými jsme vázáni (např. požadavky na délku archivace apod.).

Omezení zpracování osobních údajů:
máte právo požadovat po nás, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom jejich přesnost mohli ověřit, nebo
 • pro zpracování osobních údajů není dán právní důvod a Vy na místo jejich výmazu požadujete omezení jejich použití, nebo
 • my tyto osobní údaje již nepotřebujeme, ale Vy je vyžadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků, nebo
 • vznesl(a) jste námitku proti zpracování, a to dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažuji nad Vašimi oprávněnými důvody proti zpracování.

Vznesení námitky:
máte právo podat námitku týkající se zpracování některých nebo všech vašich osobních údajů.

Přenositelnost osobních údajů:
V případě automatizovaně zpracovávaných osobních údajů, jejichž zpracování je založeno na Vašem souhlasu nebo na Vámi uzavřené smlouvě, máte právo od nás tyto údaje získat ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu, abyste je mohl(a) předat jinému správci; je-li to technicky proveditelné, můžete po nás požadovat, abychom takové údaje předali Vámi uvedenému jinému správci přímo. Upozorňujeme však, že uvedené podmínky pro využití práva na přenositelnost osobních údajů budou v podmínkách naší společnosti (vzhledem k převažujícím důvodům zpracování osobních údajů a ke způsobu jejich zpracování) splněny jen ojediněle.

Odvolání souhlasu se zpracováním:
Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vámi uděleném souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Zpracování dotčených osobních údajů, ke kterému došlo do odvolání Vašeho souhlasu, však zůstává zákonným zpracováním.
Výše uvedená práva můžete uplatnit u naší společnosti prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Kdo je správce vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je výhradně naše společnost, které jste své osobní údaje poskytli, tedy Carpiness s.r.o.
Sídlo: Pod pekárnami 245/10, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 24249297
DIČ: CZ24249297

Statutární orgán:
Jan Kapr, jednatel
Nikol Kaprová, jednatelka

Jak nás můžete kontaktovat?

Poštou:
Carpiness s.r.o.
Pod pekárnami 245/10
190 00 Praha 9 Vysočany

E-mailem:
info@carpiness.com

Pověřenec pro ochranu osobních údajů není v naší společnosti jmenován. Veškeré záležitosti týkající se Vašich osobních údajů řešte prosím přímo s naší společností na některém z výše uvedených kontaktů.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

CARPINESS přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Naše webové stránky a ostatní počítačové systémy jsou zabezpečeny technickými a organizačními opatřeními proti přístupu, změnám a zpracování Vašich osobních údajů nepovolanými osobami, jakož i proti jejich ztrátě a zničení.

Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Osobní údaje shromažďované naší společností jsou zpracovány a uloženy výhradně na území České republiky. K ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním využíváme různé technologie, postupy a procesy. Poskytnuté osobní údaje například zpracováváme na počítačových systémech a uchováváme v datových úložištích s omezeným přístupem, která jsou umístěna ve střežených budovách.

Kde můžete podat stížnost?

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení právních předpisů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to zejména v členském státě Evropské unie Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení.

V České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů (poštovní adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; ID datové schránky: qkbaa2n; tel.: +420 234 665 111; e-mail: posta@uoou.cz).

Může dojít ke změně způsobu a pravidel ochrany a zpracování osobních údajů?

V průběhu času může docházet ke změně právních předpisů, upravujících pravidla a podmínky zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, nebo ke změně našich podmínek, postupů a způsobů zpracování a ochrany Vašich osobních údajů.

Vyhrazujeme si právo provádět změny a aktualizace tohoto dokumentu. Prosíme, vždy si ověřte, že pracujete s jeho aktuální verzí.

Datum účinnosti tohoto dokumentu: 5. dubna 2019.